Dokumentācija un biznesa plāni

Mārketinga plāns

Rezultatīvāko komunikācijas kanālu izvēle Eiropas Savienības valstu interneta tirgos, veicamo mārketinga aktivitāšu plāns tuvākiem 24 mēnešiem, potenciālā pārdošanas apjoma noteikšana, naudas plūsmu aprēķini.

Portāla dokumentācija

Lai nodrošinātu skaidrus pakalpojumu saņemšanas nosacījumus portāla lietotājiem, kā arī pasargātu portāla īpašniekus no liekiem riskiem, tika izstrādāta īpaša dokumentācija lietotājiem: lietošanas noteikumi un konfidencialitātes politika. Dokumentācijas izstrādē un uzturēšanā piedalījās gan mārketinga speciālisti, gan juristi, garantējot atbilstību likumdošanai un godīgās komercprakses principiem.

Rentabilitātes uzlabošana

Lai optimizētu IT uzņēmuma risinājumu rentabilitātes rādītājus, tika izstrādātas Excel veida aprēķinu tabulas. Tās uzskaita projekta ietvaros veiktās darbības, ārējos izdevumus, darbaspēka izmaksas, komunikācijas laikus un citus resursus.

Biznesa attīstības plāns

Īstermiņa un ilglaicīgās IT uzņēmuma stratēģijas izveide. Stratēģijas ietvaros analizēta esošo projektu rentabilitāte, līdzīgo risinājumu potenciāls tirgū, piedāvāti jauni, konkurētspējīgi IT risinājumi. Biznesa attīstības plāns iekļāva naudas plūsmu aprēķinus, inovatīvus mārketinga un komunikācijas paņēmienus pakalpojumu virzīšanā, biznesa procesu rentabilitātes analīzi, risku minimizēšanas pasākumu aprakstu, jaunu tirgu apgūšanas idejas.

Pārdošanas prezentācija

Ikdienas pārdošanas procesā izmantojamais rīks, kas atvieglo uzņēmuma prezentēšanu, sniedz iespējas piedāvāt konkrētus risinājumus, veikt izmaksu apkopojumu un iegūt atpakaļsaiti pēc prezentācijas. Prezentācijā iekļautas divsoļu mārketinga darbības, kurām gatavs “nesagatavotais” klients, palielinot kopējo noslēgto darījumu skaitu.

Prezentācija investoriem

Lai sameklētu “Startup” projekta investoru, tika izveidots prezentācijas materiālu portfelis. Tas iekļauj interaktīvo prezentāciju, tirgus problemātiku, riskus, nepieciešamo investīciju apjoma aprēķinus un līdzīgo projektu aprakstus.

Tirgus pētījums

Eiropas Savienības plašā tirgus potenciāla un komunikācijas kanālu izpēte pirms inovatīvā IT risinājuma ieviešanas tirgū. Analizēti līdzīgie produkti, cenu politika, definētas mērķa grupas un analizēts katras mērķa grupas potenciāls un pirktspēja. Tika vadītas individuālās intervijas ar mērķa grupu nozaru pārstāvjiem, garantējot precīzus un detalizētus izpētes rezultātus.